Page 19 - Agnishikha Apr-2020
P. 19

… iÉÖ¨½þÉ®äú +xnù®ú ªÉ½þ <SUôÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉʽþªÉä ÊEò |ÉEòÉ¶É iÉÖ¨½þÉ®äú +ÄvÉä®äú ¦ÉÉèÊiÉEò
    ¨ÉxÉ ¨Éå +ɪÉä, +Éè®ú iÉÖ¨½åþ ¶ÉÉÎxiÉ Eäò ºÉÉlÉ <ºÉ +¦ÉÒ{ºÉÉ iÉlÉÉ <SUôÉ Eäò {ÉÊ®úhÉɨÉ
    EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eò®úxÉÒ SÉÉʽþªÉä*                 ¸ÉÒ¨ÉÉÄ

    +ÎMxÉʶÉJÉÉ, +|Éè±É 2020                19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24