Page 29 - Agnishikha May-2024
P. 29

¦ÉʴɹªÉ    +ÉMÉä EÚònùxÉä Eäò ʱÉB {ÉÒUäô ½þ]õxÉÉ
      ºÉÉvÉÉ®úhÉ iÉÉè®ú {É®ú ªÉ½þ Ê´É·ÉÉºÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò |ÉEÞòÊiÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ
    ´ÉºiÉÖBÄ ºÉ´ÉÇnùÉ ¤ÉÖ®äú °ü{É ¨Éå ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* |ÉiªÉäEò ´ªÉÊHò =xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ
    Eò½þÉxÉÒ VÉÉxÉiÉÉ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¨É½þÉxÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÉ ={ɦÉÉäMÉ Eò®úxÉä Eäò
    ¤ÉÉnù ¶ÉÉäSÉxÉÒªÉ +xiÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ ½ÖþB, =xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ Eò½þÉxÉÒ VÉÉxÉiÉÉ ½èþ ÊVÉxɨÉå
    +ºÉÉvÉÉ®úhÉ IɨÉiÉÉBÄ lÉÓ +Éè®ú ÊVÉx½þÉåxÉä +xiÉ ¨Éå =x½åþ JÉÉä ÊnùªÉÉ; =ºÉ ®úɹ]Åõ EòÒ
    Eò½þÉxÉÒ VÉÉxÉiÉÉ ½èþ VÉÉä nùÒPÉÇEòÉ±É iÉEò BEò +nÂù¦ÉÖiÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÉ =nùɽþ®úhÉ lÉÉ
    ----ºÉ¦ªÉiÉÉ ±ÉÖ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ®úɹ]Åõ BEò BäºÉÒ ¶ÉÉäSÉxÉÒªÉ ´ÉºiÉÖ ¨Éå ¤Énù±É
    VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò EòÉä<Ç ªÉÉnù ¦ÉÒ xɽþÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ ÊEò ´É½þ {ɽþ±Éä CªÉÉ lÉÉ* BäºÉÉ
    ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÞl´ÉÒ EòÉ <ÊiɽþÉºÉ BäºÉÒ VÉÒiÉÉå EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ ÊVÉxÉEäò ¤ÉÉnù ½þÉ®åú
    +ÉiÉÒ ½éþ, BäºÉÒ ½þÉ®úÉå EòÒ Eò½þÉxÉÒ xɽþÓ ÊVÉxÉEäò ¤ÉÉnù VÉÒiÉå +ÉiÉÒ ½éþ*
      {É®úxiÉÖ ´ÉɺiÉ´É ¨Éå, VÉ¤É Eò¦ÉÒ ´Éè·É +Éè®ú Ênù´ªÉ ´ÉºiÉÖ+Éå EòÉ |ɶxÉ =`öiÉÉ
    ½èþ iÉ¤É Ê´É®úÉ]Âõ nù¶ÉÇxÉ-¶ÉÊHò iÉlÉÉ Ênù´ªÉ YÉÉxÉ-¶ÉÊHò EòÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ
    iÉÉÊEò ªÉ½þ VÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEäò ÊEò ºÉiªÉ +{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú +ʦɴªÉHò
    Eò®úiÉÉ ½èþ* ºÉƺÉÉ®ú ¨Éå BEò |ÉEòÉ®ú EòÒ ´ªÉÉ{ÉEò ÊxÉ®úɶÉÉ´ÉÉnùÒ oùι]õ ½èþ VÉÉä Eò½þiÉÒ
    ½èþ ÊEò ´ÉºiÉÖBÄ +SUäô °ü{É ¨Éå ¦É±Éä ¶ÉÖ°ü ½þÉå {É®ú ºÉ¨ÉÉ{iÉ ¤ÉÖ®äú °ü{É ¨Éå ½þÒ ½þÉäiÉÒ
    ½éþ, nÖù¤ÉDZÉiÉÉ, vÉÚiÉÇiÉÉ, ʨÉlªÉÉSÉÉ® +Éè®ú nÖù¹]õiÉÉ EòÉ ½þÒ ºÉ´ÉÇnùÉ ¤ÉÉä±É¤ÉɱÉÉ ®ú½þiÉÉ
    ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ÊVÉxÉ ±ÉÉäMÉÉå xÉä ºÉƺÉÉ®ú EòÉä +{ÉxÉä ÊxÉVÉÒ ´ªÉÊHòMÉiÉ
    +ɪÉÉ¨É Eäò +xnù®ú näùJÉÉ ½èþ =x½þÉåxÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò ºÉƺÉÉ®ú ¤ÉÖ®úÉ ½èþ +Éè®ú ÊVÉiÉxÉÒ
    VɱnùÒ ºÉ¨¦É´É ½þÉä ½þ¨Éå =ºÉ¨Éå +{ÉxÉÉ EòÉ¨É ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú näùxÉÉ SÉÉʽþªÉä +Éè®ú
    =ºÉºÉä ¤Éɽþ®ú ÊxÉEò±É VÉÉxÉÉ SÉÉʽþªÉä* MÉÖ¯û+Éå xÉä ªÉ½þ ʶÉIÉÉ iÉÉä nùÒ ½èþ, {É®úxiÉÖ
    =xÉEòÒ Ê¶ÉIÉÉ Eäò´É±É ªÉ½þÒ ÊºÉrù Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò =xÉEòÒ oùι]õ +iªÉxiÉ ºÉÆEòÒhÉÇ
    ½èþ iÉlÉÉ =xÉEäò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ´ªÉÊHòi´É Eäò +ɪÉÉ¨É ºÉä ºÉÒʨÉiÉ ½èþ*ú
      ´ÉɺiÉ´É ¨Éå, |ÉEÞòÊiÉ EòÒ MÉÊiɪÉÉÄ V´ÉÉ®ú-¦ÉÉ]äõ EòÒ iÉ®ú½þ ½þÉäiÉÒ ½éþ : ´Éä +ÉMÉä
    ¤ÉgøiÉÒ ½éþ, Ê¡ò®ú {ÉÒUäô ½þ]õiÉÒ ½éþ, +ÉMÉä ¤ÉgøiÉÒ +Éè®ú {ÉÒUäô ½þ]õiÉÒ ½éþ; <ºÉEòÉ +lÉÇ
    ½þÉäiÉÉ ½èþ, ´Éè·É VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +Éè®ú {ÉÉÌlÉ´É VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ =kÉ®úÉäkÉ®ú |ÉMÉÊiÉ, ªÉtÊ{É
    >ð{É®ú ºÉä näùJÉxÉä ¨Éå ªÉ½þ |ÉMÉÊiÉ {ÉÒUôä Eäò ½þ]õÉ´É ºÉä Eò]õ VÉÉiÉÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ ªÉä
    {ÉÒUäô Eäò ½þ]õÉ´É Eäò´É±É ¤Éɽþ®úÒ °ü{É ½éþ, `öÒEò VÉèºÉä ´ªÉÊHò +ÉMÉä EÚònùxÉä Eäò ʱÉB

    29               +ÎMxÉʶÉJÉÉ B´É¨É {ÉÖ®úÉävÉÉ, ¨É<Ç 2024
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34