Page 30 - Agnishikha May-2024
P. 30

{ÉÒUäô ½þ]õiÉÉ ½èþ* iÉÖ¨É {ÉÒUäô ½þ]õiÉä ½ÖþB |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉä ½þÉä {É®ú ´É½þ Eäò´É±É +Éè®ú +ÉMÉä
    VÉÉ ºÉEòxÉä Eäò ʱÉB ½þÉäiÉÉ ½èþ*
                  "¸ÉÒ¨ÉÉiÉÞ´ÉÉhÉÒ', JÉhb÷ 4, {ÉÞ. 26-27


    ºÉSSÉÉ<Ç ªÉÉ ®úºÉÉiɱÉ
      (xÉ´É ´É¹ÉÇ Eäò ºÉxnäù¶É Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå : ""¨ÉxÉÖ¹ªÉÉä, näù¶ÉÉä +Éè®ú ¨É½þÉuùÒ{ÉÉä! SÉÖxÉÉ´É
    +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ½èþ : ºÉiªÉ ªÉÉ Ê¡ò®ú ®úºÉÉiɱÉ*


       BEò ºÉÉvÉEò ¨ÉÉÄ ºÉä {ÉÚUôiÉÉ ½èþ, ""®úºÉÉiɱÉ'' EòÉ CªÉÉ +lÉÇ ½èþ, ªÉÉ nÚùºÉ®äú
       ¶É¤nùÉå ¨Éå, ºÉÉvÉEò EòÉä ÊEòºÉ SÉÒVÉ ºÉä b÷®úxÉÉ SÉÉʽþªÉä?


    `öÒEò <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É iÉxÉÉ´É ½èþ* ºÉ¤ÉxÉä BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ±Éä ±ÉÒ ½èþ ¨ÉÉxÉÉå ªÉÖrù
    +É®ú¨¦É Eò®úxÉä ´ÉɱÉä ½þÉå* ´É½þ +xvÉÉ +É´ÉäMÉ ½èþ ÊVɺÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +{ÉxÉä +xiÉ®úÉǹ]ÅõÒªÉ
    ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå ±Éä +ÉiÉä ½éþ*
      <ºÉ ºÉ¤ÉEäò ¨ÉÚ±É ¨Éå BEò ¦ÉªÉ ½èþ, ´ªÉÉ{ÉEò +Ê´É·ÉÉºÉ ½èþ, +Éè®ú ´É½þ ½èþ ÊVÉx½åþ
    ´Éä +{ÉxÉä ""ʽþiÉ'' Eò½þiÉä ½éþ (vÉxÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ®ú)----<xÉ iÉÒxÉ SÉÒVÉÉå EòÉ ºÉƪÉÉäVÉxÉ
    ½èþ* VÉ¤É ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò <xÉ iÉÒxÉ ÊxɨxÉiÉ¨É +É´ÉäMÉÉå EòÉä ºÉÊGòªÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ,
    =x½þÓ EòÉä ¨Éé ®úºÉÉiÉ±É Eò½þiÉÒ ½ÚÄþþ*
      VÉ¤É ´ªÉÊHò xÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ  EòÉä {ÉÉxÉä Eäò ʱÉB +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ =iºÉMÉÇ
    Eò®úxÉä EòÉ ÊxɶSÉªÉ Eò®ú ʱɪÉÉ ½þÉä, +Éè®ú +MÉ®ú ´É½þ ÊxɹEò{É]õ ½þÉä, ªÉÉxÉÒ +MÉ®ú
    ºÉÆEò±{É ÊxɹEò{É]õ ½þÉä +Éè®ú =ºÉEòÉ ÊxɹEò{É]õiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ {ÉɱÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉɪÉä
    iÉÉä ʤɱÉEÖò±É ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ SÉÒVÉ ºÉä ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ xÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉʽþªÉä, CªÉÉåÊEò =ºÉEäò
    ºÉÉlÉ VÉÉä ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ ªÉÉ ½þÉäMÉÉ ´É½þ ºÉ¤É =ºÉä <ºÉ ʺÉÊrù iÉEò UôÉä]äõ-ºÉä-UôÉä]äõ
    ¨ÉÉMÉÇ uùÉ®úÉ ±Éä VÉɪÉäMÉÉ*
      ªÉ½þ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ EÞò{ÉÉ EòÉ =kÉ®ú ½èþ* ±ÉÉäMÉ ªÉ½þ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ EÞò{ÉÉ
    EòÉ +lÉÇ ½èþ, iÉÖ¨½þÉ®äú ºÉÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉ¤É EÖòUô ºÉ®ú±É +Éè®ú ºÉ½þVÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ
    VÉɪÉä* ªÉ½þ ºÉSÉ xɽþÓ ½èþ*
      ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ EÞò{ÉÉ iÉÖ¨½þÉ®úÒ +¦ÉÒ{ºÉÉ EòÒ SÉÊ®úiÉÉlÉÇiÉÉ Eäò ʱÉB EòɪÉÇ Eò®úiÉÒ ½èþ
    +Éè®ú ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò iÉi{É®ú, ºÉ¤ÉºÉä iÉäWÉ SÉÊ®úiÉÉlÉÇiÉÉ {ÉÉxÉä Eäò ʱÉB ºÉ¦ÉÒ SÉÒWÉÉå
    EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ----+iÉ: b÷®úxÉä EòÒ EòÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xɽþÓ*


    30               +ÎMxÉʶÉJÉÉ B´É¨É {ÉÖ®úÉävÉÉ, ¨É<Ç 2024
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35