Page 10 - Agnishikha May-2022
P. 10

+¦ªÉÉºÉ Eò®úiÉä ½éþ, =nùɽþ®úhÉ Eäò ʱÉB, +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ®úÒÊiɪÉÉå Eäò uùÉ®úÉ nèùÊxÉEò
                 °ü{É ºÉä ´Éä +{ÉxÉä ¶É®úÒ®ú EòÒ ¦ÉÉèÊiÉEò +¶ÉÖÊrùªÉÉå EòÒ ºÉ¢òÉ<Ç ÊEòªÉÉ Eò®úiÉä ½éþ*
                 <xÉ +ºÉÆJªÉ iÉlÉÉ EòÊ`öxÉ ¦ÉÉèÊiÉEò +¦ªÉɺÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ´Éä +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¤É±É,
                 |ÉÉhÉ-¶ÉÊHò, {ÉÖ¯û¹Éi´É, nùÒPÉÉǪÉÖ {ÉÉ ±ÉäiÉä ½éþ +Éè®ú ºÉɨÉÉxªÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÒ {ɽÖÄþSÉ Eäò
                 {É®äú EòÉ YÉÉxÉ {ÉÉxÉä ¨Éå ¦ÉÒ ºÉ¨ÉlÉÇ ½þÉäiÉä ½éþ; ºÉ¨ÉÉÊvÉ ¨Éå +{ÉxÉä ¶É®úÒ®ú EòÉä UôÉäc÷
                 ºÉEòiÉä ½éþ, BEò ¶É¤nù ¨Éå Eò½åþ iÉÉä ´Éä ªÉÉäMÉ Eäò uùÉ®úÉ |ÉÉ{iÉ ¤Éc÷Ò ½þÉä ªÉÉ UôÉä]õÒ,
                 |ÉiªÉäEò ¶ÉÊHò EòÉä ½þºiÉMÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþþ* ±ÉäÊEòxÉ Eäò´É±É +ʨÉʸÉiÉ ½þ`öªÉÉäMÉ
                 EòÉ Eò`öÉä®ú +¦ªÉÉºÉ ½þ`öªÉÉäMÉÒ Eäò +xnù®ú nùÉxÉ´ÉÉEòÉ®ú +½ÆþEòÉ®ú {ÉènùÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ
                 +Éè®ú ´É½þ Ê´É®ú±Éä ½þÒ =ºÉä {ÉÉ®ú Eò®ú {ÉÉiÉÉ ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò ½þ`öªÉÉäMÉ ®úÉVɪÉÉäMÉ Eäò
                 ºÉÉlÉ Ê¨ÉʸÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, +iÉ:, xÉ ´É½þ <iÉxÉÉ {ÉÖ¯û¹Éi´É ºÉä ¦É®úÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ xÉ <iÉxÉÉ
                 ºÉ¨ÉlÉÇ ½þÒ, +Éè®ú xÉ ½þÒ ´É½þ {ÉÖ®úÉiÉxÉ ½þ`öªÉÉäMÉ Eäò ÊVÉiÉxÉÉ KÉiÉ®úxÉÉEò ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ*
                 CWSA JÉhb÷ 1, {ÉÞ. 505-06

                             ®úÉVɪÉÉäMÉ                 ¨ÉxÉ EòÉä ¶ÉÉxiÉ Eò®úxÉÉ
                   ºÉSSÉä +lÉÇ ¨Éå |ÉÉhÉɪÉÉ¨É ½èþ, +{ÉxÉä +xnù®ú EòÒ |ÉÉhÉ-¶ÉÊHò iÉlÉÉ |ÉEÞòÊiÉ
                 {É®ú |ɦÉÖi´É {ÉÉxÉÉ, VÉÉä |ÉiªÉäEò ®úÉVɪÉÉäMÉÒ Eäò ʱÉB +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ <ºÉä
                 ºÉ®ú±ÉiÉ®ú iÉ®úÒFòÉå ºÉä ¦ÉÒ {ÉɪÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* BEò¨ÉÉjÉ ¦ÉÉèÊiÉEò |ÉÊGòªÉÉ ÊVɺÉä
                 ®úÉVɪÉÉäMÉÒ ºÉ½þɪÉEò +Éè®ú Eò®úxÉä-ªÉÉäMªÉ {ÉÉiÉÉ ½èþ ´É½þ ½èþ xÉÉc÷Ò¶ÉÖÊrù----ªÉÉxÉÒ,
                 ÊxɪÉʨÉiÉ °ü{É ºÉä ºÉSÉäiÉxÉ ·ÉɺÉ-|É·ÉÉºÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ uùÉ®úÉ ºxÉɪÉÖ-¨Éhb÷±É EòÒ
                 ¶ÉÖÊrù----<ºÉä ±Éä]äõ ½ÖþB, ¤Éè`äö ½ÖþB, {ÉgøiÉä-ʱÉJÉiÉä ªÉÉ SɱÉiÉä ½ÖþB ºÉÉ®äú ºÉ¨ÉªÉ ÊEòªÉÉ
                 VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå ¨É½þÉxÉ MÉÖhÉ ½éþ* ºÉ¨ÉºiÉ ¨ÉxÉ iÉlÉÉ ¶É®úÒ®ú {É®ú
                 <ºÉEòÉ +nÂù¦ÉÖiÉ °ü{É ºÉä +{ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉÎxiÉnùɪÉEò |ɦÉÉ´É {Éc÷iÉÉ ½èþ, ªÉ½þ ¶É®úÒ®ú EòÒ
                 <vÉ®ú-=vÉ®ú nÖù¤ÉEòÒ ½Öþ<Ç |ÉiªÉäEò ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ EòÉä JÉnäùc÷ ¤Éɽþ®ú ÊxÉEòÉ±É näùiÉÒ ½èþ, MÉiÉ
                 VÉx¨ÉÉå EòÒ ºÉÎ\SÉiÉ ªÉÉèÊMÉEò ¶ÉÊHò EòÉä ¦ÉÒ VÉMÉÉ näùiÉÒ ½èþ, ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò +MÉ®ú
                 BäºÉÒ EòÉä<Ç ¦ÉÒ ¶ÉÊHò +xnù®ú |ɺÉÖ{iÉ xÉ ¦ÉÒ ½þÉä, ªÉ½þ |ÉÊGòªÉÉ EÖòhb÷ʱÉxÉÒ ¶ÉÊHò
                 EòÉä VÉMÉÉxÉä Eäò ʱÉB ®úɺiÉä EòÒ ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉèÊiÉEò ¤ÉÉvÉÉ+Éå EòÉä {É®äú ½þ]õÉ näùiÉÒ ½èþ*
                   ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ |ÉÊGòªÉÉ ¦ÉÒ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ xɽþÓ ½èþ* ®úÉVɪÉÉäMÉÒ VÉÉxÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉxÉ
                 EòÉä ¶ÉÉxiÉ Eò®úEäò ´É½þ ¶É®úÒ®ú EòÉä ¶ÉÉxiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ, ¨ÉxÉ {É®ú +ÊvÉEòÉ®ú


                 10                    +ÎMxÉʶÉJÉÉ, ¨É<Ç 2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15