Page 6 - Agnishikha Aug-2022
P. 6

ºÉÉèxnùªÉÇ ºÉ¨ÉºiÉ =ºÉÒ Eäò +ÉxÉxnù EòÒ ¨ÉÉnùEò ¨ÉÖºEòÉxÉ;
      VÉÒ´ÉxÉ =ºÉEäò ʽþªÉ EòÉ º{ÉxnùxÉ, {ÉÖ±ÉEò ½þ¨ÉÉ®úÉ ¨ÉvÉÖ®ú-ʨɱÉxÉ
        ¸ÉÒ®úÉvÉÉ +¯û EÞò¹hÉ-EòÉx½þ EòÉ, |Éä¨É ªÉ½þÉÄ =xÉEòÉ SÉÖ¨¤ÉxÉ*

      ¦Éä®úÒMÉhÉ Eäò iÉÖ¨ÉÖ±É xÉÉnù ¨Éå ¶ÉÊHò-°ü{É ºÉä ´É½þÒ |ÉEò]õ,
        ®úlÉÉ°ügø ½þÉä ªÉÖrù Eò®äú +¯û ¦ÉɱÉÉå EòÒ ¤ÉÉèUôÉ®ú Ê´ÉEò]õ;
      ½þxÉxÉ Eò®äú VÉÒ JÉÉä±É JÉ]õÉJÉ]õ, Eò¯ûhÉÉ ¨Éå ´É½þ ʺÉxvÉÖ ºÉ¨ÉÉxÉ;
        VÉÚZÉä ½èþ ´É½þ ±ÉÉäEò-{ÉIÉ ¨Éå, +¯û VÉMÉ Eäò +ÎxiÉ¨É Eò±ªÉÉhÉ*

      ±ÉÉäEò-ºÉEò±É Eäò pÖùiÉ vÉÉ´ÉxÉ ¨Éå, ªÉÖMÉ-ªÉÖMÉ EòÒ ±É½þ®úÉå ¨Éå PÉÉä®ú,
        +EòlÉxÉÒªÉ, ´É½þ, ºÉ´ÉǶÉÊHò¨ÉªÉ, ¦É´ªÉ-Ê´É®úÉ]Âõ +Éè®ú ÊxÉnùÉæ¹É;
      ¨ÉxÉÒʹɪÉÉå EòÒ +ÎxiÉ¨É SÉÉä]õÒ, =ºÉºÉä ¦ÉÒ ´É½þ >ðv´ÉÇ +iÉÒiÉ,
        ®úÉVɨÉÉxÉ ´É½þ =xÉ vÉɨÉÉå ¨Éå VÉÉä ¶ÉÉ·ÉiÉ +¯û EòɱÉÉiÉÒiÉ*

      ¨ÉÉxÉ´É EòÉ ½èþ ´É½þ iÉÉä º´ÉɨÉÒ +¯û +xÉxiÉ |Éä¨ÉÒ =ºÉEòÉ,
        ¾þnùªÉ ½þ¨ÉÉ®äú Eäò ºÉ¨ÉÒ{É +ÊiÉ, {É®ú nù¶ÉÇxÉ nÖù±ÉÇ¦É =ºÉEòÉ;
      CªÉÉåÊEò +xvÉ ½þ¨É ÊxÉVÉ PɨÉhb÷ ºÉä, ®úÉMÉ-Uô]õÉ+Éå ºÉä ¨ÉÊiɨÉxnù,
        VÉEòcä÷ ½éþ ½þ¨É ÊxÉVÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå, ºÉ¨ÉZÉ ®ú½äþ KÉÖnù EòÉä º´ÉSUôxnù*

      ºÉÚ®úVÉ ¨Éå ¤ÉºÉ +VÉ®ú-+¨É®ú VÉÉä ´É½þ iÉÉä ½èþ =ºÉEòÒ EòɪÉÉ,
        +vÉÇ-®úÉÊjÉ ¨Éå +ÄÊvɪÉÉ®úÉ VÉÉä ´É½þ VÉÉxÉÉä =ºÉEòÒ UôɪÉÉ;
      +xvÉEòÉ®ú VÉ¤É +xvÉÉ lÉÉ +¯û +xvÉEòÉ®ú ºÉä +ÉSUôÉÊnùiÉ,
        ¤Éè`öÉ lÉÉ ´É½þ ¤ÉÒSÉ =ºÉÒ Eäò BEòÉEòÒ +¯û ¤ÉÞ½þiÉÂ-+ʨÉiÉ*
                     CWSA JÉhb÷ 2, {ÉÞ. 201-03


    6                   +ÎMxÉʶÉJÉÉ, +MɺiÉ 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11