Page 6 - Agnishikha May-2022
P. 6

¤ÉÖrù iÉlÉÉ ¶ÉÆEò®ú xÉä ºÉƺÉÉ®ú EòÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä ʨÉlªÉÉ +Éè®ú {É®ú¨É nÖù:JÉnùɪÉÒ
                 ºÉ¨ÉZÉÉ; <ºÉʱÉB VÉMÉiÉ ºÉä ¦ÉÉMÉ ÊxÉEò±ÉxÉÉ ½þÒ =xÉEäò ʱÉB BEò¨ÉÉjÉ ¤ÉÖÊrù¨ÉÉxÉÒ
                 lÉÒ, BEò¨ÉÉjÉ ½þ±É lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ VÉMÉiÉ ¥ÉÀ ½èþ, VÉMÉiÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ½èþ, VÉMÉiÉÂ
                 ºÉiªÉ ½èþ, VÉMÉiÉ +ÉxÉxnù ½èþ; ªÉ½þ iÉÉä ½þ¨ÉÉ®úÉ ½þÒ ¨ÉÉxÉʺÉEò +½ÆþEòÉ®ú ½èþ ÊVɺÉEäò
                 uùÉ®úÉ ½þ¨É VÉMÉiÉ EòÉä NɱÉiÉ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ +Éè®ú VÉMÉiÉ ¨Éå ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ½þÒ
                 ºÉ¨¤ÉxvÉ xɽþÓ VÉÉäc÷ {ÉÉiÉä* ªÉ½þÒ iÉÉä ½èþ ºÉÉ®äú nÖù:JÉ-nùnÇù EòÒ VÉc÷* ½þ¨ÉÉ®äú ºÉxiÉÉ{É
                 +Éè®ú nÖù:JÉ-nùnÇù EòÉ <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ: +Éè®ú EòÉä<Ç EòÉ®úhÉ xɽþÓ ½èþ*


                 ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉÉ iÉEò +É®úÉä½þhÉ
                   ªÉÉäMÉ Eäò uùÉ®úÉ ½þ¨É ʨÉlªÉÉi´É ¨Éå ºÉä ºÉiªÉ ¨Éå, nÖù¤ÉDZÉiÉÉ ºÉä ¤É±É ¨Éå, nÖù:JÉ-nùnÇù
                 ºÉä +ÉxÉxnù ¨Éå, nùɺÉiÉÉ ¨Éå ºÉä º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ ¨Éå, ¨ÉÞiªÉÖ ºÉä +¨É®úiÉÉ ¨Éå, +ÄvÉ®äú ºÉä
                 |ÉEòÉ¶É ¨Éå, +ºiÉ´ªÉºiÉiÉÉ ºÉä ¶ÉÖÊrù ¨Éå, +{ÉÚhÉÇiÉÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉÉ ¨Éå, +Éi¨É-ʴɦÉÉVÉxÉ
                 ºÉä BäCªÉ ¨Éå +Éè®ú ¨ÉɪÉÉ ºÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¨Éå =`ö ºÉEòiÉä ½éþ* ªÉÉäMÉ Eäò +xªÉ ºÉ¦ÉÒ
                 ={ɪÉÉäMÉ Ê´É¶Éä¹É +Éè®ú +ÉÆʶÉEò ±ÉÉ¦É ½éþ VÉÉä ½þ¨Éä¶ÉÉ +xÉֺɮúhÉÒªÉ xɽþÓ ½þÉäiÉä* VÉÉä
                 ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ EòÉä {ÉÉxÉä EòÉ ±ÉIªÉ +{ÉxÉÉiÉÉ ½èþ ´É½þÒ {ÉÚhÉǪÉÉäMÉ ½èþ* ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ
                 {ÉÚhÉÇiÉÉ EòÉ ºÉÉvÉEò ½þÒ {ÉÚhÉǪÉÉäMÉÒ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÉ ±ÉIªÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉʽþªÉä =ºÉ iÉ®ú½þ {ÉÚhÉÇ
                 ½þÉäxÉÉ VÉèºÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ +{ÉxÉÒ ºÉkÉÉ +Éè®ú +ÉxÉxnù ¨Éå {ÉÚhÉÇ ½éþ* ´ÉèºÉÉ ¶ÉÖrù VÉèºÉä ´Éä
                 ¶ÉÖrù ½éþ, ´ÉèºÉÉ +ÉxÉxnù¨ÉªÉ VÉèºÉä ´Éä +ÉxÉxnù¨ÉªÉ ½éþ +Éè®ú VÉ¤É ½þ¨É º´ÉªÉÆ {ÉÚhÉǪÉÉäMÉ
                 ¨Éå ʺÉrù ½þÉä VÉɪÉå iÉÉä ºÉ¨ÉºiÉ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉÊiÉ EòÉä =ºÉÒ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉÉ ¨Éå ±ÉÉxÉÉ*
                 +MÉ®ú ½þ¨É +{ÉxÉä ±ÉIªÉ Eäò ʱÉB +{ɪÉÉÇ{iÉ ½éþ iÉÉä <ºÉEòÉ EòÉä<Ç ¨É½þk´É xɽþÓ,
                 VÉ¤É iÉEò ÊEò ½þ¨É +{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ <ºÉ |ɪÉÉºÉ ¨Éå ±ÉMÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú
                 =ºÉ¨Éå ºÉiÉiÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú ¦É±Éä ¨ÉÉMÉÇ {É®ú nùÉä <ÆSÉ ½þÒ +ÉMÉä ¤Égåø, Ê¡ò®ú
                 ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉÊiÉ EòÉä, VÉÉä +¦ÉÒ ºÉÆPɹÉÇ +Éè®ú vÉÖÄvɱÉEäò ¨Éå ®ú½þiÉÒ ½èþ, =ºÉ¨Éå ºÉä
                 =ºÉ |ÉEòÉ¶É¨ÉªÉ +ÉxÉxnù ¨Éå +ÉxÉä ¨Éå ºÉ½þɪÉiÉÉ Ê¨É±ÉäMÉÒ ÊVɺɨÉå ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ½þ¨Éå ±Éä
                 VÉÉxÉÉ SÉɽþiÉä ½éþ* ½þ¨ÉÉ®úÒ iÉÉiEòÉʱÉEò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ SÉɽäþ VÉèºÉÒ ½þÉä, ½þ¨ÉÉ®úÉ +Êb÷MÉ
                 ±ÉIªÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉʽþªÉä, ÊEòºÉÒ ®úɺiÉä EòÒ ºÉ®úÉªÉ ¨Éå ªÉÉ +{ÉÚhÉÇ SÉ^õÒ ¨Éå ±Éä]õ VÉÉxÉÉ
                 xɽþÓ ¤ÉαEò {ÉÚ®úÒ ªÉÉjÉÉ EòÉä iÉªÉ Eò®úxÉÉ*…

                   ºÉÆIÉä{É ¨Éå, ½þ¨Éå ÊuùkÉÉå Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú BäCªÉ, +½ÆþEòÉ®ú Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ
                 SÉäiÉxÉÉ, +YÉÉxÉ EòÒ VÉMɽþ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ |ÉYÉÉ, Ê´ÉSÉÉ®ú EòÒ VÉMɽþ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ YÉÉxÉ,
                 nÖù¤ÉDZÉiÉÉ, ºÉÆPɹÉÇ +Éè®ú |ɪÉÉºÉ EòÒ VÉMɽþ +Éi¨É-iÉÖ¹]õ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ ¶ÉÊHò, {ÉÒc÷É +Éè®ú


                 6                     +ÎMxÉʶÉJÉÉ, ¨É<Ç 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11