Page 7 - Agnishikha Apr-2020
P. 7

ºÉxÉ 1937 ¨Éå ¨ÉÉiÉÉVÉÒ +{ÉxÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä Eò½þiÉÒ ½éþ :

      ""¨Éé ¦ÉÉèÊiÉEò VÉMÉiÉ ¨Éå, vÉ®úiÉÒ {É®ú CªÉÉ-CªÉÉ ±ÉÉxÉÉ SÉɽþiÉÒ ½ÚÄþ :
      1. {ÉÚhÉÇ SÉäiÉxÉÉ*
      2. ºÉ¨ÉOÉ YÉÉxÉ, ºÉ´ÉÇYÉiÉÉ*
      3. +{É®úÉVÉäªÉ, +¤ÉÉvÉ, +{ÉÊ®ú½þɪÉÇ ¶ÉÊHò +Éè®ú ºÉ´ÉǶÉÊHò¨ÉkÉÉ*
      4. {ÉÚhÉÇ, ºÉiÉiÉ, +Êb÷MÉ, ½þ¨Éä¶ÉÉ xɪÉÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þxÉä ´ÉɱÉÉ º´ÉɺlªÉ*
      5. ¶ÉÉ·ÉiÉ ªÉÉè´ÉxÉ, ºÉiÉiÉ Ê´ÉEòɺÉ, +¤ÉÉvÉ |ÉMÉÊiÉ*
      6. {ÉÚhÉÇ ºÉÉèxnùªÉÇ, VÉÊ]õ±É +Éè®ú ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ºÉɨÉ\VɺªÉ*
      7. +JÉÚ]õ, +xÉÖ{É¨É vÉxÉ-ºÉ¨ÉÞÊrù, ºÉ¨ÉºiÉ VÉMÉiÉ Eäò vÉxÉ-´Éè¦É´É {É®ú |ɦÉÖi´É*
      8. ®úÉäMÉ-¨ÉÖHò Eò®úxÉä +Éè®ú ºÉÖJÉ näùxÉä EòÒ IɨÉiÉÉ*
      9. ºÉ¦ÉÒ iÉ®ú½þ EòÒ nÖùPÉÇ]õxÉÉ+Éå ºÉä ¨ÉÖHò ®ú½þxÉä, ºÉ¦ÉÒ Ê´É®úÉävÉÒ +ÉGò¨ÉhÉÉå
    Eäò +ÉMÉä +VÉäªÉ ®ú½þxÉä EòÒ IɨÉiÉÉ*
      10. ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå +Éè®ú ºÉ¦ÉÒ ÊGòªÉÉ+Éå ¨Éå +{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ
    +ʦɴªÉHò Eò®úxÉä EòÒ IɨÉiÉÉ*
      11. ¦ÉɹÉÉ+Éå EòÒ |ÉÊiɦÉÉ, +{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä ºÉ¦ÉÒ Eäò ºÉɨÉxÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ
    ºÉ¨ÉZÉÉ ºÉEòxÉä EòÒ IɨÉiÉÉ*
      12. +Éè®ú ´É½þ ºÉ¤É EÖòUô VÉÉä iÉä®úÉ EòÉ¨É {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉä Eäò ʱÉB WÉ°ü®úÒ ½þÉä*''

      <ºÉÒ iÉ®ú½þ BEò +Éè®ú VÉMɽþ Eò½þiÉÒ ½éþ :

      ""¨Éé SÉɽþiÉÒ ½ÚÄþ :
      1. ´ªÉÊHòMÉiÉ °ü{É ºÉä ºÉnùÉ-ºÉ´ÉÇnùÉ {É®ú¨É |ɦÉÖ EòÒ {ÉÚhÉÇ +ʦɴªÉÊHò ½þÉäxÉÉ*
      2. ÊEò iÉÖ®úxiÉ +ÊiɨÉÉxÉʺÉEò Ê´ÉVɪÉ, +ʦɴªÉÊHò +Éè®ú °ü{ÉÉxiÉ®ú ʺÉrù
    ½þÉä VÉɪÉå*
      3. ÊEò ´ÉiÉǨÉÉxÉ +Éè®ú ¦ÉʴɹªÉ Eäò ʱÉB ºÉ¨ÉºiÉ ºÉƺÉÉ®ú ºÉä nÖù:JÉ-nùÉÊ®úpù¬
    NÉÉªÉ¤É ½þÉä VÉɪÉå*''

      ±ÉÉäMÉ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ºÉƺÉÉ®ú ¨Éå Eò½þÓ xªÉÉªÉ xɽþÓ ½èþ, ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ºÉÉlÉ
    xªÉÉªÉ xɽþÓ Eò®úiÉä ±ÉäÊEòxÉ CªÉÉ ´Éä VÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò xªÉÉªÉ CªÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÒ
    ÊGòªÉÉ EèòºÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ? ±ÉÒÊVɪÉä, ¨ÉÉiÉÉVÉÒ ºÉä ºÉÖÊxɪÉä :
      ""xªÉÉªÉ ´Éè·É |ÉEÞòÊiÉ EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvɪÉÉå EòÉ Eò`öÉä®ú, ªÉÖÊHòªÉÖHò ÊxɪÉÊiÉ´ÉÉnù


    +ÎMxÉʶÉJÉÉ, +|Éè±É 2020                 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12