Page 7 - Agnishikha Nov-2018
P. 7

Eäò ʱÉB vɨÉÇ EòÉ ={ɪÉÉäMÉ ½èþ, <iÉxÉÉ ½þÒ xɽþÓ, =xÉEäò ʱÉB ªÉ½þ +ɴɶªÉEò ½èþ;
    EòÉ®úhÉ, ¨ÉÎxnù®úÉå, ÊMÉ®úVÉÉPÉ®úÉå ¨Éå +xÉÖ¹`öÉxÉ +ÉÊnù ¤ÉÉÁ =iºÉ´ÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ªÉ½þ
    =xÉEòÒ +ÉxiÉÊ®úEò +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò +¦ÉÒ{ºÉÉ EòÉä BEò |ÉEòÉ®ú EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ +Éè®ú
    ºÉ½þɪÉiÉÉ {ɽÖÄþSÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉ¦ÉÒ vɨÉÉç ¨Éå EÖòUô ±ÉÉäMÉ BäºÉä ½éþ ÊVÉx½þÉåxÉä +{ÉxÉä =SSÉ
    +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ =xÉEòÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ vɨÉÇ
    EòÒ nùÒ ½Öþ<Ç xɽþÓ ½èþ, ¤ÉαEò =x½þÉåxÉä ½þÒ +{ÉxÉä vɨÉÇ ¨Éå +{ÉxÉÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ
    EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉä ±ÉÉäMÉ VɽþÉÄ Eò½þÓ ®ú½þiÉä, ÊVÉºÉ ÊEòºÉÒ ºÉ¨|ÉnùÉªÉ ¨Éå
    {ÉènùÉ ½þÉäiÉä, ´É½þÓ ´É½þÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ fÚÄøgø ÊxÉEòɱÉiÉä +Éè®ú =ºÉä VÉÒiÉä* ´Éä
    VÉÉä EÖòUô ½éþ +{ÉxÉÒ ºÉɨÉlªÉÇ +Éè®ú +{ÉxÉÒ +xiÉ:ºÉkÉÉ EòÒ ÊEòºÉÒ ¶ÉÊHò Eäò uùÉ®úÉ
    ¤ÉxÉä ½éþ, xÉ ÊEò º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉä ½ÖþB vɨÉÇ Eäò uùÉ®úÉ*
                  ----"¸ÉÒ¨ÉÉiÉÞ´ÉÉhÉÒ', JÉhb÷ 3, {ÉÞ. 88-89


    +{ÉxÉä vɨÉÇ EòÉä fÚÄøgø ÊxÉEòɱÉxÉÉ
      ªÉÊnù iÉÖ¨½åþ, ÊVÉºÉ vɨÉÇ ¨Éå iÉÖ¨É {ÉènùÉ ½ÖþB ªÉÉ {ɱÉä ½þÉä =ºÉEòÉ ´ÉɺiÉÊ´ÉEò
    ¨ÉÚ±ªÉ +ÉÄEòxÉÉ ½þÉä +lÉ´ÉÉ +{ÉxÉä näù¶É ªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä =ºÉEäò ªÉlÉÉlÉÇ °ü{É ¨Éå
    näùJÉxÉÉ ½þÉä, ªÉÊnù iÉÖ¨½åþ ªÉ½þ VÉÉxÉxÉÉ ½þÉä ÊEò ÊVÉºÉ {ÉÊ®úκlÉÊiÉ ¨Éå iÉÖ¨É VÉÉ {Écä÷
    ½þÉä ªÉÉ ÊPÉ®äú ½ÖþB-ºÉä ½þÉä ´É½þ ÊEòiÉxÉÒ ºÉÉ{ÉäIÉ ½èþ, iÉÉä Eäò´É±É {ÉÞl´ÉÒ-{ɪÉÇ]õxÉ Eò®úEäò
    ªÉ½þ näùJÉ ±ÉÉä ÊEò ÊVÉºÉ SÉÒWÉ EòÉä iÉÖ¨É +SUôÉ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½þÉä ´É½þÒ SÉÒWÉ nÚùºÉ®úÒ
    VÉMɽþ ¤ÉÖ®úÒ ºÉ¨ÉZÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, +Éè®ú VÉÉä EÖòUô BEò ºlÉÉxÉ ¨Éå ¤ÉÖ®úÉ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉiÉÉ
    ½èþ =ºÉÒ EòÉ nÚùºÉ®äú ºlÉÉxÉ {É®ú +SUôÉ Eò½þ Eò®ú º´ÉÉMÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉ¦ÉÒ
    näù¶ÉÉå EòÉ +Éè®ú ºÉ¦ÉÒ vɨÉÉç EòÉ VÉx¨É +xÉäEòÊ´ÉvÉ {É®ú¨{É®úÉ+Éå +Éè®ú °üÊgøªÉÉå Eäò
    ºÉ¨ÉÚ½þ ¨Éå ºÉä ½Öþ+É ½èþ* <xÉ ºÉ¦ÉÒ ¨Éå iÉÖ¨½åþ ºÉxiÉ, ¶ÉÚ®ú´ÉÒ®ú, ¨É½þÉxÉ +Éè®ú ¶ÉÊHò¶ÉɱÉÒ
    {ÉÖ¯û¹É ʨɱÉåMÉä, ºÉÉlÉ-½þÒ-ºÉÉlÉ IÉÖpù +Éè®ú nÖù¹]õ {ÉÖ¯û¹É ¦ÉÒ* iÉ¤É iÉÖ¨É ªÉ½þ +xÉ֦ɴÉ
    Eò®úÉäMÉä ÊEò ªÉ½þ Eò½þxÉÉ ÊEòiÉxÉÉ ½þɺªÉɺ{Énù ½èþ : ""SÉÚÄÊEò ¨Éé <ºÉ vɨÉÇ ¨Éå {ɱÉÉ
    ½ÚÄþþ, <ºÉʱÉB ªÉ½þÒ vɨÉÇ ºÉSSÉÉ ½èþ; SÉÚÄÊEò ¨Éé <ºÉ näù¶É ¨Éå {ÉènùÉ ½Öþ+É ½ÚÄþ, <ºÉʱÉB
    ªÉ½þÒ näù¶É ºÉ¤É näù¶ÉÉå ¨Éå =kÉ¨É ½èþ*'' <ºÉÒ iÉ®ú½þ EòÉ nùÉ´ÉÉ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò
    Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ : ""SÉÚÄÊEò ¨Éé BEò
    BäºÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ ½ÚÄþ VÉÉä BEò ½þÒ ºlÉÉxÉ ¨Éå <iÉxÉä ´É¹ÉÉç ªÉÉ ¶ÉiÉÉΤnùªÉÉå iÉEò ®ú½þÉ
    ½èþ, <ºÉʱÉB =ºÉEòÒ {É®ú¨{É®úÉ+Éå +Éè®ú °üÊgøªÉÉå ºÉä ¨Éé ¤ÉÄvÉÉ ½Öþ+É ½ÚÄþ; Eäò´É±É ªÉä
    {É®ú¨{É®úÉBÄ +Éè®ú °üÊgøªÉÉÄ ½þÒ +Énù¶ÉÇ ½éþ*''


    +ÎMxÉʶÉJÉÉ, xɴɨ¤É®ú 2018               7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12