Page 11 - Agnishikha Nov-2019
P. 11

+ÊvÉEò MÉÊ`öiÉ, EÖòUô +ÊvÉEò ºÉSÉäiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, BäºÉÉ ¨Éé ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½ÚÄþ* {É®úxiÉÖ ¨ÉéxÉä
    VÉÉxÉ´É®úÉå Eäò ºÉÉlÉ, Eäò´É±É VÉÉxÉxÉä Eäò ʱÉB, {É®úÒIÉhÉ ÊEòªÉä ½éþ; ¨Éé iÉÖ¨½åþ Ê´É·ÉɺÉ
    Ênù±ÉÉiÉÒ ½ÚÄþ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå ¨Éå ¨ÉéxÉä ¤É½ÖþiÉ ºÉ½þVÉ, ¤É½ÖþiÉ ºÉ®ú±É MÉÖhÉÉå EòÉä Ê´É®ú±Éä ½þÒ
    näùJÉÉ ½èþ* =x½þÓ MÉÖhÉÉå EòÉä ¨ÉéxÉä {ɶÉÖ+Éå ¨Éå näùJÉÉ ½èþ, VÉèºÉä ʤÉα±ÉªÉÉå ¨Éå : ¨ÉéxÉä
    ʤÉα±ÉªÉÉå EòÉ ¤É½ÖþiÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ; ªÉÊnù EòÉä<Ç =x½åþ ¦É±ÉÒ |ÉEòÉ®ú VÉÉxÉä iÉÉä
    ´Éä +nÂù¦ÉÖiÉ |ÉÉhÉÒ ½éþ* ¨ÉéxÉä BäºÉÒ ¨ÉÉiÉÉ-ʤÉα±ÉªÉÉå EòÉä näùJÉÉ ½è ÊVÉx½þÉåxÉä +{ÉxÉä
    ¤ÉSSÉÉå Eäò ʱÉB {ÉÚhÉÇiÉ: +{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä =iºÉMÉÇ Eò®ú ÊnùªÉÉ----±ÉÉäMÉ <iÉxÉä +ÊvÉEò
    +Énù®ú Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÉiÉÞ-|Éä¨É EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®úiÉä ½éþ, ¨ÉÉxÉÉå ªÉ½þ Eäò´É±É ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ
    ʴɶÉä¹ÉiÉÉ ½þÉä* {É®úxiÉÖ ¨ÉéxÉä ¨ÉÉÄ-ʤÉα±ÉªÉÉå Eäò +xnù®ú ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ IɨÉiÉÉ
    Eäò {É®äú EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå <ºÉä +ʦɴªÉHò ½þÉäiÉä ½ÖþB näùJÉÉ ½èþ* ¨ÉéxÉä BEò ¨ÉÉÄ-ʤɱ±ÉÒ
    EòÉä näùJÉÉ ½èþ VÉÉä iÉ¤É iÉEò +{ÉxÉÉ JÉÉxÉÉ Eò¦ÉÒ UÚôiÉÒ ¦ÉÒ xɽþÓ lÉÒ VÉ¤É iÉEò ÊEò
    =ºÉEäò ¤ÉSSÉä +{ÉxÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉþ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú OɽþhÉ xÉ Eò®ú ±Éå* ¨ÉéxÉä BEò
    nÚùºÉ®úÒ Ê¤É±±ÉÒ EòÉä näùJÉÉ ½èþ VÉÉä +É`ö ÊnùxÉ iÉEò ±ÉMÉÉiÉÉ®ú +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå Eäò {ÉɺÉ,
    º´ÉªÉÆ +{ÉxÉÒ EòÉä<Ç +ɴɶªÉEòiÉÉ {ÉÚ®úÒ ÊEòªÉä ʤÉxÉÉ, {Éc÷Ò ®ú½þÒ, CªÉÉåÊEò ´É½þ =x½åþ
    +Eäò±Éä UôÉäc÷xÉä ºÉä b÷®úiÉÒ lÉÒ; +Éè®ú BEò ʤɱ±ÉÒ +{ÉxÉä ¤ÉSSÉä EòÉä ªÉ½þ ʺÉJÉÉxÉä
    Eäò ʱÉB ÊEò BEò nùÒ´ÉÉ®ú ºÉä BEò VÉÄMɱÉä iÉEò EèòºÉä EÚònùxÉÉ SÉÉʽþªÉä, {ÉSÉɺÉ
    ¤ÉÉ®ú ºÉä +ÊvÉEò BEò ½þÒ ÊGòªÉÉ nùÉä½þ®úÉiÉÒ ®ú½þÒ +Éè®ú ¨Éé <iÉxÉÉ +Éè®ú VÉÉäc÷ nÚÄù ÊEò
    ´É½þ BäºÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ, ¤ÉÖÊrù¨ÉkÉÉ, EÖò¶É±ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ VÉÉä ¤É½ÖþiÉ-ºÉÒ
    +ʶÉÊIÉiÉ +Éè®úiÉÉå ¨Éå xɽþÓ ½þÉäiÉÒ* +Éè®ú BäºÉÉ CªÉÉå lÉÉ?… CªÉÉåÊEò ´É½þÉÄ EòÉä<Ç
    ¨ÉÉxÉʺÉEò ½þºiÉIÉä{É xɽþÓ lÉÉ* ªÉ½þ BEònù¨É º´ÉɦÉÉÊ´ÉEò ºÉ½þVÉ ¤ÉÉävÉ lÉÉ* {É®úxiÉÖ
    ºÉ½þVÉ ¤ÉÉävÉ ½èþ CªÉÉ SÉÒWÉ?----VÉÉÊiÉ-ʴɶÉä¹É ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÒ ={ÉκlÉÊiÉ,
    +Éè®ú ´É½þÒ ½èþ {ɶÉÖ+Éå EòÉ SÉèiªÉ; ´ªÉÊHòMÉiÉ xɽþÓ, ºÉ¨Éι]õMÉiÉ SÉèiªÉ*
                  ----"¸ÉÒ¨ÉÉiÉÞ´ÉÉhÉÒ', JÉhb÷ 4, {ÉÞ. 32-33


    ´ÉÉxɺ{ÉÊiÉEò VÉMÉiÉ ¨Éå SÉèiªÉ ={ÉκlÉÊiÉ
      ¨ÉéxÉä SÉèiªÉ ={ÉκlÉÊiÉ +Éè®ú |ÉEò¨{ÉxÉ Eäò |ÉlÉ¨É ¨Éڱɰü{É EòÉä ´ÉÉxɺ{ÉÊiÉEò
    VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå näùJÉÉ ½èþ, +Éè®ú ´ÉɺiÉ´É ¨Éå ÊVÉºÉ |ɺ¡Öò]õxÉ EòÉä ½þ¨É ¡Úò±É Eò½þiÉä ½éþ
    ´É½þ SÉèiªÉ ={ÉκlÉÊiÉ EòÉ |ÉlÉ¨É |ÉÉEò]õ¬ ½þÉäiÉÉ ½èþ* SÉèiªÉ Eäò´É±É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨Éå
    ´ªÉÊHò¦ÉÉ´ÉÉ{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, {É®ú ´É½þ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉä {ɽþ±Éä ¦ÉÒ Ê´Ét¨ÉÉxÉ lÉÉ; {É®úxiÉÖ ªÉ½þ
    =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ´ªÉÊHò¦ÉÉ´ÉÉ{ÉzÉ +´ÉºlÉÉ xɽþÓ ½èþ VÉèºÉÒ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨Éå ½þÉäiÉÒ ½èþ,


    +ÎMxÉʶÉJÉÉ, xɴɨ¤É®ú 2019               11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16