Page 3 - Agnishikha May-2022
P. 3

ºÉxnäù¶É                   … ʺÉrù ªÉÉäMÉÒ ºÉä ¦ÉÒ iÉÖ¨É ºÉnèù´É SÉ®ú¨É {ÉÚhÉÇiÉÉ EòÒ +ɶÉÉ xɽþÓ Eò®ú ºÉEòiÉä :
                 BäºÉä ¤É½ÖþiÉ ºÉä ªÉÉäMÉÒ ½éþ VÉÉä ¤ÉÉÁ |ÉEÞòÊiÉ EòÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ Eäò ʱÉB {É®ú´Éɽþ iÉEò xɽþÓ
                 Eò®úiÉä +Éè®ú ªÉ½þ xɽþÓ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ÊEò ªÉ½þ ´ÉºiÉÖ =xÉEòÒ ÊºÉÊrù +Éè®ú +xÉ֦ɴÉ
                 EòÉä +|ɨÉÉÊhÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ªÉÊnù iÉÖ¨É <ºÉä <ºÉÒ °ü{É ¨Éå ¨ÉÉxÉÉä iÉÉä iÉÖ¨É ¦ÉÚiÉEòɱÉ
                 Eäò +ÊvÉEòiÉ®ú ªÉÉäÊMɪÉÉå EòÉä +Éè®ú |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É Eäò @ñʹɪÉÉå EòÉä ¦ÉÒ <ºÉ ´ÉMÉÇ ºÉä
                 ¤Éʽþ¹EÞòiÉ Eò®ú nùÉäMÉä* ¨Éé ¨ÉÉxÉiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò ¨Éä®äú ªÉÉäMÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ Ê¦ÉzÉ ½èþ, {É®ú ¨Éé
                 <ºÉEäò uùÉ®úÉ +xªÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå, =xÉEòÒ ÊºÉÊrùªÉÉå iÉlÉÉ =xÉEòÒ ºÉÉvÉxÉÉ EòÉä
                 ¤ÉÉÄvÉ xɽþÓ ºÉEòiÉÉ* ¨Éä®úÉ +{ÉxÉÉ +Énù¶ÉÇ ½èþ ¤ÉÉÁ |ÉEÞòÊiÉ EòÉ °ü{ÉÉxiÉ®ú, ªÉlÉɺɨ¦É´É
                 +ÊvÉEò-ºÉä-+ÊvÉEò {ÉÚhÉÇiÉÉ* {É®ú iÉÖ¨É ªÉ½þ xɽþÓ Eò½þ ºÉEòiÉä ÊEò ÊVÉxÉ ±ÉÉäMÉÉå xÉä
                 <ºÉä |ÉÉ{iÉ xɽþÓ ÊEòªÉÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÒ {É®ú´Éɽþ xɽþÓ EòÒ =xɨÉå +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ
                 xɽþÓ ½èþ* ºÉÖxnù®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú----xÉ ÊEò ʶɹ]õiÉÉ VÉÉä ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ¤ÉÉÁ
                 ´ÉºiÉÖ ½èþ----{É®úxiÉÖ BEò BäºÉÉ ºÉÉèxnùªÉÇ VÉÉä BEòiÉÉ +Éè®ú ºÉɨÉ\VɺªÉ EòÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò
                 ʺÉÊrù {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ ½þÉä MɪÉÉ ½èþ, +´É¶ªÉ ½þÒ {ÉÚhÉÇ
                 ºÉɨÉ\VɺªÉ EòÉ BEò +ÆMÉ ½èþ*                ¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù


                 ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ : +ÉVÉ PÉ®ú-PÉ®ú ¨Éå ªÉÉäMÉ ¶É¤nù EòÉ ¤ÉÉä±É¤ÉɱÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ
                 |ÉɪÉuùÒ{É----VɽþÉÄ <ºÉEòÉ VÉx¨É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É----EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå ºÉä ÊxÉEò±É
                 Eò®ú nÚù®ú-nù®úÉWÉ iÉEò ¡èò±É SÉÖEòÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò ʱÉB <ºÉEòÒ ={ɪÉÉäÊMÉiÉÉ ¦ÉÒ
                 ÊxɺºÉxnäù½þ |ÉÊiÉι`öiÉ ½þÉä SÉÖEòÒ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, +¤É iÉEò <ºÉEäò MɦÉÒ®úiÉ®ú +lÉÇ
                 EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä ¨Éå ÊEò "ºÉSɨÉÖSÉ ªÉÉäMÉ ½èþ CªÉÉ', EÖòUô Eò¨ÉÒ ®ú½þ MɪÉÒ ½èþ*
                   ½þ¨ÉÉ®úÉ ªÉ½þ +ÆEò ¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù iÉlÉÉ ¸ÉÒ¨ÉÉÄ Eäò |ÉÉäiºÉɽþEò iÉlÉÉ |ÉnùÒ{iÉ ´ÉSÉxÉÉå
                 uùÉ®úÉ <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò |ɪÉÉºÉ EòÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½èþ*


                 3                     +ÎMxÉʶÉJÉÉ, ¨É<Ç 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8