Page 3 - Agnishikha Dec-2019
P. 3

ºÉxnäù¶É    ¾þnùªÉ-¶ÉÖÊrù Eäò ʱÉB ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ SÉÒWÉ ½èþ, {ÉÚhÉÇ ºÉSSÉÉ<Ç +Éè®ú ÊxɹEò{É]õiÉÉ*
    ÊnùJÉÉ´ÉÉ xÉ Eò®úÉä, ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä, +{ÉxÉä-+É{ɺÉä ªÉÉ MÉÖ¯û ºÉä EÖòUô xÉ ÊUô{ÉÉ+Éä* +{ÉxÉÒ
    MÉÊiÉÊ´ÉÊvɪÉÉå {É®ú ºÉÒvÉÒ xÉWÉ®ú b÷ɱÉÉä +Éè®ú =x½åþ `öÒEò Eò®úxÉä EòÉ ºÉÒvÉÉ ºÉÆEò±{É Eò®úÉä*
    +MÉ®ú <ºÉ¨Éå ºÉ¨ÉªÉ ±ÉMÉä iÉÉä EòÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xɽþÓ ½èþ* ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÒ JÉÉäVÉ iÉÖ¨½þÉ®äú ºÉÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ
    EòÉ EòɪÉÇ ½èþ* +ÉÊKÉ®ú ¾þnùªÉ EòÒ ¶ÉÖÊrù BEò ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò ={ɱÉΤvÉ ½èþ +Éè®ú +MÉ®ú iÉÖ¨½þÉ®äú
    +xnù®ú BäºÉÒ SÉÒWÉå ½éþ ÊVÉx½åþ ¤Énù±ÉxÉÉ WÉ°ü®úÒ ½èþ iÉÉä <ºÉ¨Éå ÊSÉxiÉÉ EòÒ, nÖù:JÉ EòÒ ªÉÉ
    ÊxÉ®úɶÉÉ EòÒ EòÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xɽþÓ ½èþ* +MÉ®ú iÉÖ¨É ºÉSSÉÉ ºÉÆEò±{É, ºÉSSÉÒ ´ÉÞÊkÉ ®úJÉ ºÉEòÉä iÉÉä
    +xnù®ú ºÉä +xiɦÉÉÇºÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉBÄ {ÉÉiÉä ®ú½þÉäMÉä, ´Éä ¤ÉgøiÉÒ VÉɪÉåMÉÒ* ´Éä WªÉÉnùÉ º{ɹ]õ,
    ªÉlÉÉlÉÇ, ÊxɧÉÉÇxiÉ ½þÉäiÉÒ VÉɪÉåMÉÒ +Éè®ú =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú SɱÉxÉä EòÒ ¶ÉÊHò ¦ÉÒ iÉÖ¨½åþ ʨɱÉ
    VÉɪÉäMÉÒ +Éè®ú iÉÖ¨É +{ÉxÉä-+É{ɺÉä ºÉxiÉÖ¹] õ½þÉä+Éä =ºÉºÉä {ɽþ±Éä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ iÉ֨ɺÉä ºÉxiÉÖ¹]õ ½þÉä
    VÉɪÉåMÉä +Éè®ú ´Éä =ºÉ {É®únäù EòÉä vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ½þ]õÉxÉÉ ¶ÉÖ°ü Eò®ú nåùMÉä VÉÉä iÉÖ¨½þÉ®äú +Éè®ú =xÉEäò
    ¤ÉÒSÉ {Éc÷É ½Öþ+É ½èþ…*
                              ----¸ÉÒ¨ÉÉÄ


    ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ : +MÉ®ú ½þ¨Éå °ü{ÉÉxiÉ®ú EòÒ +Éä®ú ¤ÉgøxÉä EòÉ ºÉ¤ÉºÉä {ɽþ±ÉÉ +Éè®ú iÉÉiEòÉʱÉEò
    Fònù¨É =`öÉxÉÉ ½èþ iÉÉä ´É½þ ½èþ----+{ÉxÉä +xnù®ú EòÒ SÉèiªÉ ºÉkÉÉ EòÉ +x´Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉÉ* ªÉ½þ
    näù´Éi´É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ {ɽÖÄþSÉ ¨Éå ½èþ* BEò ¤ÉÉ®ú ªÉ½þ Eò®ú ʱɪÉÉ VÉɪÉä iÉÉä ¤ÉÉFòÒ +{ÉäIɪÉÉ
    +ɺÉÉxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ uùÉ®ú ºÉä ½þÉäEò®ú ´ªÉÊHò ºÉ¤ÉºÉä +ɺÉÉxÉÒ ºÉä "¦ÉÉMÉ´ÉiÉ ¶ÉÊHòªÉÉå'
    iÉEò {ɽÖÄþSÉ ºÉEòiÉÉ +Éè®ú ºÉÚªÉÉDZÉÉäÊEòiÉ {ÉlÉ {É®ú SÉ±É ºÉEòiÉÉ ½èþ*
      ¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù iÉlÉÉ ¸ÉÒ¨ÉÉÄ uùÉ®úÉ ºÉÖZÉɪÉä Ê´ÉʦÉzÉ {ÉlÉÉå {É®ú SÉ±É Eò®ú ½þ¨É +{ÉxÉä SÉèiªÉ
    iÉEò {ɽÖÄþSÉ ºÉEòiÉä ½éþ*
      ½þ¨ÉÉ®úÉ ªÉ½þ +ÆEò ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½èþ SÉèiªÉ ºÉkÉÉ Eäò +x´Éä¹ÉhÉ iÉlÉÉ +ÉʴɦÉÉÇ´É {É®ú*


    +ÎMxÉʶÉJÉÉ, ÊnùºÉ¨¤É®ú 2019               3
   1   2   3   4   5   6   7   8