Page 3 - Agnishikha Apr-2024
P. 3

|ÉÉlÉÇxÉÉ


    17 VÉÚxÉ 1914
      VÉÉä ½þÉäxÉÉ SÉÉʽþªÉä =ºÉEäò +ÉMÉä +¤É iÉEò VÉÉä EÖòUô ºÉÉäSÉÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ
    MɪÉÉ ½èþ ´É½þ ºÉɨÉÉxªÉ, +ÊiÉ iÉÖSUô +Éè®ú +{ɪÉÉÇ{iÉ ½èþ* +iÉÒiÉ EòÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ+Éå
    ¨Éå +¤É EòÉä<Ç ¶ÉÊHò xɽþÓ ½èþ* xɪÉÒ ¶ÉÊHòªÉÉå EòÉä °ü{ÉÉxiÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä +Éè®ú =x½å
    iÉä®úÒ Ênù´ªÉ <SUôÉ Eäò +vÉÒxÉ Eò®úxÉä Eäò ʱÉB BEò xɪÉä ºÉɨÉlªÉÇ EòÒ WÉ°ü®úiÉ ½èþ*
    ½þ¨Éä¶ÉÉ iÉä®úÉ ªÉ½þÒ =kÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ, ""¨ÉÉÄMÉ +Éè®ú ªÉ½þ ½þÉä VÉɪÉäMÉÉ*'' +Éè®ú +¤É ½äþ
    |ɦÉÉä, iÉÖZÉä <ºÉ ºÉkÉÉ Eäò +xnù®ú BEò ºÉiÉiÉ +¦ÉÒ{ºÉÉ, +Ê´ÉÎSUôzÉ, iÉÒµÉ +Éè®ú
    =iEò]õ +¦ÉÒ{ºÉÉ {ÉènùÉ Eò®úxÉÒ SÉÉʽþªÉä VÉÉä ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú +Éè®ú |ɶÉÉxiÉ ½þÉä* xÉÒ®ú´ÉiÉÉ
    +Éè®ú ¶ÉÉÎxiÉ iÉÉä ½éþ : ºÉÉlÉ ½þÒ iÉÒµÉiÉÉ EòÉ +vªÉ´ÉºÉÉªÉ ¦ÉÒ ½þÉäxÉÉ SÉÉʽþªÉä* +Éä½þ,
    iÉä®úÉ ¾þnùªÉ |ɺÉzÉiÉÉ EòÒ VɪÉVɪÉEòÉ®ú Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ ¨ÉÉxÉÉå VÉÉä iÉÚ SÉɽþiÉÉ ½èþ ´É½þ
    +{ÉxÉÒ {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇiÉÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú ½èþ*… <xÉ ºÉ¤É iÉk´ÉÉå EòÉä xɹ]õ Eò®ú näù iÉÉÊEò
    =xÉEòÒ ¦Éº¨É ºÉä BäºÉä iÉk´É ÊxÉEò±É ºÉEåò VÉÉä xɪÉÒ +ʦɴªÉÊHò Eäò +xÉÖEÚò±É ½þÉå*
      +Éä½þ, iÉä®úÒ VªÉÉäÊiɨÉǪÉÒ "¶ÉÉÎxiÉ' EòÒ Ê´É¶ÉɱÉiÉÉ!
      +Éä½þ, iÉä®äú ºÉ´ÉǶÉÊHòºÉ¨{ÉzÉ "|Éä¨É' EòÒ ºÉ´ÉǶÉÊHò¨ÉkÉÉ!
      +Éè®ú ½þ¨É VÉÉä EÖòUô ºÉÉäSÉ ºÉEòiÉä ½éþ =ºÉEäò {É®äú ½èþ ½þ¨É ÊVɺÉä +ÉiÉä ½ÖþB
    +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉä ½éþ =ºÉEòÒ +EòlÉxÉÒªÉ ¦É´ªÉiÉÉ* ½þ¨Éå "Ê´ÉSÉÉ®ú' näù, ½þ¨Éå "¶É¤nù'
    näù, ½þ¨Éå "¶ÉÊHò' näù*
      ½äþ xÉ´ÉVÉÉiÉ "+YÉÉiÉ', VÉMÉiÉ Eäò ®ÆúMɺlÉ±É ¨Éå |É´Éä¶É Eò®ú!
                    "¸ÉÒ¨ÉÉiÉÞ´ÉÉhÉÒ', JÉhb÷ 1, {ÉÞ. 104    +ÎMxÉʶÉJÉÉ B´É¨É {ÉÖ®úÉävÉÉ, +|Éè±É 2024        3
   1   2   3   4   5   6   7   8