Page 3 - Agnishikha Jul-2018
P. 3

|ÉÉlÉÇxÉÉ


    23 VÉÖ±ÉÉ<Ç 1913
      ½äþ |ɦÉÉä, ½äþ Eò±{ÉxÉÉiÉÒiÉ "¦É´ªÉiÉÉ', ´É®ú näù ÊEò iÉä®úÉ "ºÉÉèxnùªÉÇ' ºÉÉ®úÒ {ÉÞl´ÉÒ
    {É®ú =¨Éc÷ {Écä÷, iÉä®úÉ "|Éä¨É' ºÉ¦ÉÒ ¾þnùªÉÉå ¨Éå ºÉÖ±ÉMÉ =`äö +Éè®ú ºÉ¤É {É®ú iÉä®úÒ
    "¶ÉÉÎxiÉ' EòÉ ®úÉVªÉ UôÉ VÉɪÉä*
      ¨Éä®äú ¾þnùªÉ ºÉä MɦÉÒ®ú +Éè®ú Mɽþ®úÉ, ¨ÉÖºEÖò®úÉiÉÉ ½Öþ+É +Éè®ú ºÉÚI¨É ¨ÉxjÉ =`öiÉÉ
    ½èþ* ¨Éé xɽþÓ VÉÉxÉiÉÒ ÊEò ªÉ½þ ¨ÉxjÉ ¨Éä®úÒ +Éä®ú ºÉä iÉä®úÒ +Éä®ú VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ ªÉÉ
    iÉä®úÒ +Éä®ú ºÉä ¨Éä®úÒ +Éä®ú +É ®ú½þÉ ½èþ ªÉÉ iÉÚ, ¨Éé +Éè®ú ªÉ½þ ºÉÉ®úÉ Ê´É·É ½þÒ ªÉ½þ
    +nÂù¦ÉÖiÉ ¨ÉxjÉ ½èþ ÊVɺÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¨Éé +¦ÉÒ-+¦ÉÒ ºÉSÉäiÉxÉ ½Öþ<Ç ½ÚÄþ*… ÊxɶSɪÉ
    ½þÒ +¤É xÉ EòÉä<Ç iÉÚ ½èþ xÉ ¨Éé ½ÚÄþ +Éè®ú xÉ ½þÒ EòÉä<Ç {ÉÞlÉEÂò Ê´É·É ½èþ; Eäò´É±É BEò
    ¨É½þÉxÉ ºÉɨÉ\VɺªÉ ½èþ, =nùÉkÉ +Éè®ú +xÉxiÉ, VÉÉä ºÉ¤É EÖòUô ½èþ +Éè®ú ÊVɺÉEäò ¤ÉÉ®äú
    ¨Éå BEò ÊnùxÉ ½þ®ú SÉÒWÉ ºÉSÉäiÉxÉ ½þÉä VÉɪÉäMÉÒ* ªÉ½þ +ºÉÒ¨É "|Éä¨É' EòÉ ºÉɨÉ\VɺªÉ
    ½èþ, BäºÉä "|Éä¨É' EòÉ VÉÉä ºÉ¨ÉºiÉ nÖù:JÉ-nèùxªÉ +Éè®ú +xvÉEòÉ®ú {É®ú Ê´ÉVÉªÉ {ÉÉiÉÉ ½èþ*
      "|Éä¨É' Eäò <ºÉ Ê´ÉvÉÉxÉ ºÉä, iÉä®äú Ê´ÉvÉÉxÉ ºÉä, ¨Éé +ÊvÉEòÉÊvÉEò ºÉ¨ÉOÉ °ü{É
    ºÉä VÉÒxÉÉ SÉɽþiÉÒ ½ÚÄþ; +¶Éä¹É ¦ÉÉ´É ºÉä +{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä =ºÉEäò +{ÉÇhÉ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþþ*
      +Éè®ú ¨Éä®úÒ ºÉÉ®úÒ ºÉkÉÉ BEò +ÊxÉ´ÉÇSÉxÉÒªÉ "¶ÉÉÎxiÉ' ¨Éå =±±ÉʺÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ*
                  ----"¸ÉÒ¨ÉÉiÉÞ´ÉÉhÉÒ', JÉhb÷ 1, {ÉÞ. 20-21


    ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ : VÉèºÉÉ ÊEò ½þ¨ÉxÉä VÉÚxÉ Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ ¨Éå ÊWÉGò ÊEòªÉÉ lÉÉ, "ªÉÉäMÉ-
    ºÉ¨Éx´ÉªÉ' {ÉÖºiÉEò Eäò EÖòUô +ƶÉÉå EòÉä ½þ¨É VÉÖ±ÉÉ<Ç ¨Éå ¦ÉÒ näù ®ú½äþ ½éþ* <ºÉEäò
    +ÊiÉÊ®úHò, "+ÎMxÉʶÉJÉÉ' Eäò ¦ÉÉMÉ ¨Éå ªÉÉäMÉ Eäò ½þÒ ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¸ÉÒ¨ÉÉÄ-¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù
    Eäò ´ÉSÉxÉ ½éþ* CªÉÉåÊEò +xiÉiÉ:, "ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ½þÒ ªÉÉäMÉ ½èþ*'
    +ÎMxÉʶÉJÉÉ, VÉÖ±ÉÉ<Ç 2018                3
   1   2   3   4   5   6   7   8