Page 3 - Agnishikha Aug-2022
P. 3

ºÉxnäù¶É


      ""½äþ |ɦÉÉä, +ÉVÉ ºÉ´Éä®äú iÉÚxÉä ¨ÉÖZÉä ªÉ½þ +É·ÉɺÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ ÊEò iÉÚ ½þ¨ÉÉ®äú
    ºÉÉlÉ +{ÉxÉÉ EòɪÉÇ SÉÊ®úiÉÉlÉÇ ½þÉäxÉä iÉEò ¤ÉxÉÉ ®ú½äþMÉÉ, Eäò´É±É BEò BäºÉÒ SÉäiÉxÉÉ
    Eäò °ü{É ¨Éå xɽþÓ VÉÉä ®úɺiÉÉ ÊnùJÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú |ÉEòÉ¶É näùiÉÒ ½èþ, ¤ÉαEò EòɪÉÇ ¨Éå
    ºÉÊGòªÉ "={ÉκlÉÊiÉ' Eäò °ü{É ¨Éå ®ú½äþMÉÉ* iÉÚxÉä BäºÉÒ ¦ÉɹÉÉ ¨Éå ´ÉSÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ ÊVɺɨÉå
    EòÉä<Ç ¦ÉÚ±É xɽþÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ÊEò iÉä®úÉ ºÉ¤É EÖòUô ªÉ½þÉÄ ¤ÉxÉÉ ®ú½äþMÉÉ +Éè®ú vÉ®úiÉÒ Eäò
    ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉä iÉ¤É iÉEò xÉ UôÉäcä÷MÉÉ VÉ¤É iÉEò vÉ®úiÉÒ EòÉ °ü{ÉÉxiÉ®ú xÉ ½þÉä VÉɪÉä*
    ´É®ú näù ÊEò ½þ¨É <ºÉ +nÂù¦ÉÖiÉ "={ÉκlÉÊiÉ' Eäò ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉ ºÉEåò, ÊEò +¤É ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú
    +xnù®ú EòÒ ½þ®ú SÉÒWÉ <ºÉ BEò ºÉÆEò±{É {É®ú EäòÎxpùiÉ ½þÉä ÊEò ½þ¨É +ÊvÉEòÉÊvÉEò
    {ÉÚhÉÇiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ iÉä®äú =SSÉ "EòɪÉÇ' EòÒ ÊºÉÊrù Eäò ʱÉB ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½þÉå*''
                              ---¸ÉÒ¨ÉÉÄ


    ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ : ¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù Eäò 150´Éå VÉx¨ÉÉäiºÉ´É Eäò {ÉÉ´ÉxÉ +´ÉºÉ®ú {É®ú ½þ¨É
    MÉÆMÉÉ ¨Éå MÉÆMÉÉVÉ±É Eäò +PªÉÇ-º´É°ü{É, =x½þÓ EòÒ EÖòUô EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÒ ¨ÉɱÉÉ
    Ê{É®úÉä Eò®ú =xÉEäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå ¦Éå]õ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ; ºÉÉlÉ ½þÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +SUôÒ
    iÉ®ú½þ +´ÉMÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ÊEò =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä EòÉä<Ç <xºÉÉxÉ {É®úJÉ xɽþÓ
    ºÉEòiÉÉ, ½þ¨É ¸ÉÒ xÉÉ®úɪÉhÉ |ɺÉÉnù "ʤÉxnÖù' EòÉ =xÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ʱÉJÉÉ ±ÉäJÉ näùxÉä
    EòÒ vÉÞ¹]õiÉÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ*
      ½þ¨É ºÉ¦ÉÒ VÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò näù¶É¤ÉxvÉÖ ¸ÉÒ ÊSÉkÉ®ú\VÉxÉ nùÉºÉ xÉä ¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù
    Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå BEò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚʨÉEòÉ ÊxɦÉɪÉÒ lÉÒ* =x½þÓ EòÒ ¦ÉÉÆVÉÒ, ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ
    +¯ûhÉÉ näù´ÉÒ EòÉ BEò ¨ÉxɨÉÉä½þEò ±ÉäJÉ näùxÉä Eäò ±ÉÉä¦É EòÉ ºÉÆ´É®úhÉ Eò®úxÉÉ ¦ÉÒ
    ½þ¨ÉÉ®äú ¤ÉºÉ Eäò ¤Éɽþ®ú EòÒ ¤ÉÉiÉ lÉÒ, =ºÉä ¦ÉÒ ªÉ½þÉÄ ={ɪÉÖHò ºlÉÉxÉ Ê¨É±É MɪÉÉ ½èþ*
      EòÊ´ÉiÉÉ+Éå Eäò ʽþººÉä ¨Éå =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ Who (EòÉèxÉ) ºÉä +É®¨¦É Eò®ú
    ®ú½äþ ½éþ +Éè®ú A God's labour (BEò näù´ÉiÉÉ EòÉ ¸É¨É) ºÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ*


    +ÎMxÉʶÉJÉÉ, +MɺiÉ 2022                 3
   1   2   3   4   5   6   7   8