Page 3 - Agnishikha Oct-2019
P. 3

ºÉxnäù¶É      {ɽþ±Éä +ÉiÉÒ ½èþ ¤ÉÉèÊrùEò ´ÉÞÊkÉ +Éè®ú +¦ªÉÉºÉ lÉÉäc÷É-lÉÉäc÷É Eò®úEäò ¤ÉÉnù
    ¨Éå +ÉiÉÉ ½èþ* VÉÉä SÉÒWÉ ¤É½ÖþiÉ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ½èþ ´É½þ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ÊVɺÉä iÉÖ¨É ºÉiªÉ
    ºÉ¨ÉZÉiÉä ½þÉä =ºÉä VÉÒxÉä +Éè®ú ´É½þÒ ½þÉäxÉä Eäò ºÉÆEò±{É EòÉä ¤É½ÖþiÉ VÉÉOÉiÉ ¤ÉxÉɪÉä
    ®úJÉxÉÉ* iÉ¤É ¯ûEòxÉÉ +ºÉ¨¦É´É ½þÉäMÉÉ +Éè®ú {ÉÒUäô ÊMÉ®úxÉÉ iÉÉä +Éè®ú ¦ÉÒ +ºÉ¨¦É´É*

      iÉÖ¨½þÉ®äú +xnù®ú VÉÉä SÉÒWÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä +ɺÉHò ½èþ +Éè®ú VÉÉä ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ
    VÉÒ´ÉxÉ Eäò ʱÉB +¦ÉÒ{ºÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, =xÉ nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆPɹÉÇ ½èþ* ªÉ½þ iÉÖ¨½åþ
    näùJÉxÉÉ ½èþ ÊEò VÉÉä SÉÒWÉ iÉÖ¨½þÉ®äú +xnù®ú |É¤É±É ½þÉä =ºÉä SÉÖxÉÉä +Éè®ú =ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú
    EòɪÉÇ Eò®úÉä*                      ----¸ÉÒ¨ÉÉÄ


                ¨ÉÖJÉ{ÉÞ¹`ö---¶ÉÆJÉ

      ºÉvÉä ½ÖþB ·ÉÉºÉ ºÉä ¤ÉVÉɪÉä VÉÉxÉä {É®ú ¨ÉÉèʱÉEò ""+Éä¨ÉÂ'' EòÒ v´ÉÊxÉ ÊxÉEò±ÉiÉÒ
    ½èþ* ªÉ½þ ¶ÉÉ·ÉiÉ v´ÉÊxÉ ºÉ¦ÉÒ ´ÉänùÉå EòÉ =iºÉ ½èþ* ´ÉänùÉå EòÉ ºÉ¨ÉºiÉ YÉÉxÉ ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉÒ,
    =iEÞò¹]õ "+ÉåEòÉ®'ú EòÉ ½þÒ Ê´ÉºiÉÉ®ú ½èþ* ªÉ½þÒ ´É½þ v´ÉÊxÉ ½èþ ÊVɺÉEòÉ MÉÖhÉMÉÉxÉ
    |ɦÉÖ xÉä Ê´É·É EòÉä +ʦɴªÉHò Eò®úxÉä Eäò {ɽþ±Éä ÊEòªÉÉ lÉÉ* ªÉ½þ º´É®ú ºÉÞι]õ iÉlÉÉ
    =ºÉEäò {ÉÒUäô Eäò "ºÉiªÉ' EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ½èþ*

      ¶ÉÆJÉ EòÉ xÉÉnù ºÉEòÉ®úÉi¨ÉEò ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò º{ÉxnùxÉÉå EòÉä ¤ÉgøÉiÉÉ ½èþ; ºÉɽþºÉ,
    oùgø ÊxɶSɪÉ, +ɶÉÉ, =iºÉɽþ, ºÉÆEò±{É-¶ÉÊHò iÉlÉÉ +ÉxÉxnù VÉèºÉä MÉÖhÉÉå EòÉ
    +xÉÖ¦É´É ºÉÖxÉxÉä ´ÉɱÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ º´ÉªÉÆ ¤ÉVÉÉxÉä ´ÉɱÉÉ ¦ÉÒ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ*
      VÉèºÉä ½þÒ ¶ÉÆJÉ-ÊxÉxÉÉnù ½þÉäiÉÉ ½èþ, =ºÉºÉä ÊxÉEò±ÉÒ v´ÉÊxÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ
    ¶ÉÊHò EòÒ +É´ÉÞÊkÉ ºÉÉ®äú ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå UôÉ VÉÉiÉÒ ½èþ*


    +ÎMxÉʶÉJÉÉ, +HÚò¤É®ú 2019                3
   1   2   3   4   5   6   7   8