Page 3 - Agnishikha Nov-2023
P. 3

ºÉxnäù¶É

      +ÊvÉEòiÉ®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå EòÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò =zÉÊiÉ ¤ÉÉÁ +É¸ÉªÉ EòÒ, +lÉÉÇiÉ =xɺÉä
    ¤Éɽþ®ú Ê´Ét¨ÉÉxÉ ÊEòºÉÒ ¸Érùɺ{Énù ´ÉºiÉÖ EòÒ +{ÉäIÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* =x½åþ +{ÉxÉÒ
    =zÉÊiÉ Eäò ʱÉB <Ç·É®ú EòÒ ¤ÉÉÁ ¨ÉÚÌiÉ ªÉÉ ¨ÉÉxÉ´É-°ü{É |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ-----+´ÉiÉÉ®ú,
    {ÉèMɨ¤É®ú ªÉÉ MÉÖ¯û----EòÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* +lÉ´ÉÉ =x½åþ <xÉ nùÉäxÉÉå EòÒ ½þÒ
    +ɴɶªÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú nùÉäxÉÉå EòÉä ½þÒ ´Éä +ÆMÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ* ¨ÉÉxÉ´É +Éi¨ÉÉ
    EòÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ  +{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä näù´ÉiÉÉ, ¨ÉÉxÉ´É°ü{ÉÒ
    ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÒvÉÒ-ºÉÉnùÒ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå +ʦɴªÉHò Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ
    |Éä®úhÉÉ EòÉ ºÉ\SÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò ʱÉB, ºÉÉvÉxÉ Eäò iÉÉè®ú {É®ú, =ºÉ PÉxÉä {É®únäù EòÉä
    |ɪÉÉäMÉ ¨Éå ±ÉÉiÉä ½éþ VÉÉä näù´ÉÉÊvÉnäù´É EòÉä +ÊiÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ÊUô{ÉɪÉä ®ú½þiÉÉ ½èþ*
    CWSA JÉhb 23, {ÉÞ. 64

    ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ : jÉäiÉÉ iÉlÉÉ uùÉ{É®ú ªÉÖMÉ Eäò nùÉä +´ÉiÉÉ®ú, ®úÉ¨É +Éè®ú EÞò¹hÉ----ªÉä nùÉä
    xÉÉ¨É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉå Eäò ¨ÉxÉ, =xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®ú, =xÉEòÒ Eò±{ÉxÉÉ iÉlÉÉ +Éi¨ÉÉ ¨Éå ®úSÉä-¤ÉºÉä
    ½éþ* <xÉEäò ʤÉxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ----¦ÉÉ--®úiÉ:----(|ÉEòÉ¶É ¨Éå ®úiÉ) xÉ ®ú½äþMÉÉ* ®úɨÉɪÉhÉ iÉlÉÉ
    ¨É½þɦÉÉ®úiÉ ªÉ½þÉÄ Eäò ¤ÉSSÉä-¤ÉSSÉä EòÒ PÉÖ^õÒ ¨Éå {Éc÷Ò ½þÉäiÉÒ ½èþ*
      +É<ªÉä, <ºÉ +ÆEò ¨Éå ½þ¨É ¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù iÉlÉÉ ¸ÉÒ¨ÉÉÄ EòÒ oùι]õ ºÉä ¸ÉÒEÞò¹hÉ
    EòÒ ±ÉÒ±ÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÉ |ɪÉÉºÉ Eò®åú*

      {ÉÉ`öEòÉå EòÉä ½þ¨É ªÉ½þ ªÉÉnù Ênù±ÉÉ nåù ÊEò ´ÉèºÉä {ÉÖ®úÉxÉä Eò±Éä´É®ú EòÒ
    "+ÎMxÉʶÉJÉÉ' EòÉ ªÉ½þ ½þ¨ÉÉ®úÉ 54´ÉÉÄ ´É¹ÉÇ SÉ±É ®ú½þÉ ½èþ*

    +ÎMxÉʶÉJÉÉ B´É¨É {ÉÖ®úÉävÉÉ, xɴɨ¤É®ú 2023      3
   1   2   3   4   5   6   7   8