Page 4 - Agnishikha May-2023
P. 4

{ÉÚ´ÉÇVÉx¨ÉÉå Eäò ºÉ¨{ÉEÇò


       ½þ¨ÉÉ®äú EòÉèxÉ ºÉä {ÉÖhªÉÉå EòÒ ´ÉVɽþ ½èþ ÊEò ½þ¨É ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå EòÉä ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ EÞò{ÉÉ
       xÉä ªÉ½þ ´É®ú |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ ÊEò ½þ¨Éå ªÉ½þÉÄ |ɦÉÖ Eäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå ¶É®úhÉ näù nùÒ?


    ªÉ½þ iÉÖ¨½þÉ®úÒ +xiÉ®úÉi¨ÉÉ EòÒ {ÉÖEòÉ®ú lÉÒ VÉÉä iÉÖ¨½åþ ªÉ½þÉÄ ±Éä +ɪÉÒ, ºÉÉlÉ ½þÒ
    {ÉÚ´ÉÇVÉx¨ÉÉå ¨Éå ¸ÉÒ¨ÉÉÄ iÉlÉÉ ¨Éä®äú ºÉÉlÉ ºÉ¨{ÉEÇò +Éè®ú +¦ÉÒ{ºÉÉ ¦ÉÒ <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ½èþ*


    CWSA JÉhb÷ 32, {ÉÞ. 87                 ¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù
    4                     +ÎMxÉʶÉJÉÉ ¨É<Ç 2023
   1   2   3   4   5   6   7   8   9