Page 4 - Agnishikha May-2022
P. 4

+ÊiɨÉÉxÉʺÉEò ªÉÉäMÉ EòÉ {ɽþ±ÉÉ ¶É¤nù ½èþ ºÉ¨É{ÉÇhÉ; <ºÉEòÉ +ÎxiÉ¨É ¶É¤nù
                  ¦ÉÒ ºÉ¨É{ÉÇhÉ ½þÒ ½èþ* <ºÉ ªÉÉäMÉ EòÉ +É®ú¨¦É ½þÉäiÉÉ ½èþ--------º´ÉªÉÆ EòÉä ¶ÉÉ·ÉiÉ
                  |ɦÉÖ Eäò ½þÉlÉÉå ¨Éå ºÉÉé{É näùxÉä, ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ SÉäiÉxÉÉ Eäò |ÉÊiÉ =`öɪÉä VÉÉxÉä Eäò
                  ºÉÆEò±{É ºÉä, {ÉÚhÉÇiÉÉ iÉlÉÉ °ü{ÉÉxiÉ®úhÉ EòÒ {ªÉÉºÉ ºÉä; +{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä
                  ÊxÉ:¶Éä¹É ¦ÉÉ´É ºÉä näù näùxÉä ¨Éå <ºÉEòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ; CªÉÉåÊEò Eäò´É±É
                  iɦÉÒ VÉ¤É +Éi¨É-ºÉ¨É{ÉÇhÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉÉäMÉ EòÒ Êxɹ{ÉÊkÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ,
                  iɦÉÒ +ÊiɨÉÉxÉʺÉEò |ɦÉÖ ºÉ¤É EÖòUô +{ÉxÉä ½þÉlÉÉå ¨Éå ±Éä ±ÉäiÉä ½éþ +Éè®ú ºÉkÉÉ
                  {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, |ÉEÞòÊiÉ °ü{ÉÉxiÉÊ®úiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ*
                  CWSA JÉhb 12, {ÉÞ. 367             ¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù                 4                     +ÎMxÉʶÉJÉÉ, ¨É<Ç 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9