Page 4 - Agnishikha Jul-2018
P. 4

¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù


    {ÉÚhÉǪÉÉäMÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå iÉÒxÉ +´ÉºlÉÉBÄ ½þÉäiÉÒ ½éþ, ÊxɶSÉªÉ ½þÒ ªÉä iÉÒµÉ °ü{É ¨Éå
    ʦÉzÉ ªÉÉ {ÉÞlÉEÂò-{ÉÞlÉEÂò iÉÉä xɽþÓ ½éþ, {É®ú ÊEòºÉÒ +Æ¶É ¨Éå GòʨÉEò +´É¶ªÉ ½éþ*
      ºÉ¤ÉºÉä {ɽþ±Éä ½þ¨Éå +{ÉxÉä +½Æþ¦ÉÉ´É ºÉä >ð{É®ú =`öxÉä +Éè®ú ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ
    ºÉ¨¤ÉxvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ɪÉixÉ Eò®úxÉÉ ½þÉäMÉÉ ÊVɺɺÉä ÊEò ½þ¨É, Eò¨É-ºÉä-Eò¨É,
    ªÉÉäMÉ ¨Éå nùÒÊIÉiÉ ½þÉäEò®ú =ºÉEäò +ÊvÉEòÉ®úÒ ¤ÉxÉ ºÉEåò* =ºÉEäò ¤ÉÉnù ªÉ½þ +ɴɶªÉEò
    ½èþ ÊEò VÉÉä {É®ú¥ÉÀ ½þ¨ÉºÉä +iÉÒiÉ ½èþ +Éè®ú ÊVɺÉEäò ºÉÉlÉ ½þ¨ÉxÉä +xiĘ́ɱÉxÉ |ÉÉ{iÉ
    Eò®ú ʱɪÉÉ ½èþ =ºÉä ½þ¨É +{ÉxÉä +xnù®ú OɽþhÉ Eò®åú, iÉÉÊEò ´É½þ ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ
    ºÉSÉäiÉxÉ ºÉkÉÉ EòÉ °ü{ÉÉxiÉ®ú Eò®ú ºÉEäò* +xiÉ ¨Éå, ½þ¨Éå +{ÉxÉÒ °ü{ÉÉxiÉÊ®úiÉ
    ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÉ ºÉƺÉÉ®ú ¨Éå ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Eäò Eäòxpù Eäò °ü{É ¨Éå ={ɪÉÉäMÉ Eò®úxÉÉ ½þÉäMÉÉ*
    CWSA JÉhb÷ 23, {ÉÞ. 58


    4                    +ÎMxÉʶÉJÉÉ, VÉÖ±ÉÉ<Ç 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9